وب سرویس های احراز  هویت


اطمینان از مطابقت و صحت اطلاعات هویتی کاربران

وب سرویس صحت سنجی کد ملی

 • از حقیقی بودن کاربران اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت نام، نام خانوادگی و کد ملی کاربر، مطابقت و صحت آنها تعیین می‌گردد.

 

وب سرویس تطبیق کد ملی و موبایل

 • از مالکیت شماره موبایل وارد شده توسط کاربر اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت کد ملی و شماره موبایل از کاربر، مالک شماره موبایل مشخص شده و با کدملی وارد شده تطابق داده می‌شود.

 

وب سرویس احراز هویت با  ویدیو

 • کاربران خود را با دریافت ویدیو از آنها احراز هویت کنید.
 • با دریافت یک ویدیو از کاربر درچارچوب تعیین شده و آنالیز آن، مطابقت آن با تصویر ثبت شده از کاربر در پایگاه داده ثبت احوال بررسی و تعیین می گردد.

وب سرویس تطبیق اطلاعات ثبت احوال

 • از صحت و تطابق اطلاعات وارد شده توسط کاربر اطمینان حاصل کنید.
 • با دریافت اطلاعات هویتی از قبیل کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … درصد مشابهت آنها تعیین می‌گردد.

 

وب سرویس احراز  هویت با  تصویر

 • کاربران خود را با دریافت تصویر از آنها احراز هویت کنید.
 • با دریافت تصویر، کد ملی، تاریخ تولد و … از کاربر مطابقت تصویر با تصویر کارت ملی هوشمند ثبت شده بررسی می‌گردد.

وب سرویس تطبیق موبایل با شماره کارت

 • ازیکسان بودن مالکیت شماره موبایل و شماره کارت اطمینان حاصل کنید
 • با دریافت شماره موبایل و شماره کارت، مالک آنها مشخص می گردد و تطابق بین مالک سیم کارت و مالک کارت تعیین می‌گردد.