وب سرویس های خدمات کاربردی


از استعلام قبوض تا خلافی خودرو و …

 

وب سرویس خلافی خودرو

 • در لحظه بدانید کجا، چقدر و چرا جریمه شده اید!
 • با دریافت شماره سریال خودرو، لیست خلافی های آن در اختیار کاربر قرار می گیرد.

 

وب سرویس استعلام قبض گاز

 • به اطلاعات قبض گاز در لحظه دسترسی داشته باشید.
 • برای قبوض گاز در هر جای کشور، با دریافت شناسه قبض، جزئیات آن ارائه می شود.

وب سرویس استعلام نمره منفی گواهینامه

 • مشاهده نمره منفی گواهینامه با استعلام از پلیس +10
 • با دریافت شماره گواهی نامه، نمره منفی آن ارائه می شود.

وب سرویس استعلام قبض آب

 •  به اطلاعات قبض آب در لحظه دسترسی داشه باشید.
 • برای قبوض آب در هر جای کشور، با دریافت شناسه قبض آب، جزئیات آن ارائه می شود.

وب سرویس استعلام قبض تلفن ثابت

 •  به اطلاعات قبض تلفن ثابت در لحظه دسترسی داشه باشید.
 • برای قبوض تلفن ثابت در هر جای کشور، با دریافت شماره تلفن، جزئیات قبض آن ارائه می شود.

وب سرویس استعلام آدرس با کد پستی

 • به آدرس دقیق پستی به راحتی دست پیدا کنید.
 • با دریافت کد پستی، آدرس دقیق پستی برای شما نمایش داده می شود.

وب سرویس استعلام قبض برق

 •  به اطلاعات قبض برق در لحظه دسترسی داشه باشید.
 • برای قبوض برق در هر جای کشور، با دریافت شناسه قبض، جزئیات آن ارائه می شود.

وب سرویس استعلام قبض موبایل

 •  به اطلاعات قبض موبایل در لحظه دسترسی داشه باشید.
 • برای قبوض موبایل برای اپراتور همراه اول، با دریافت شماره موبایل، جزئیات قبض آن ارائه می شود.